PDA

צפייה בגרסה מלאה : ריכוז תוצאות הדירוגerezgur
18-08-20, 19:08
הסבר על שיטת דרוג העבירות של מעלות 4X4 (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116739)

הציון משקלל את כל ההצבעות של הגולשים לאותו מעלה, כלומר אם הציון המשוקלל הוא 2.5 אזי דרגת הקושי היא באמצע בין "בינוני" לבין "בינוני+ עד קשה".

שמות המעלות כאן הם קישורים כך שאפשר יהיה להגיע ישירות לסקר הרלוונטי.

רשימת המעלות והדירוג המשוקלל (עם מספר המדרגים)

19/12/2020 08:25

מעלה ערוגות הדרומי (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118883-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%21) - 3.00 (בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר)) (6)
מעלה ערוגות הצפוני (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118884-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%21) - 2.57 (בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר)) (7)
מעלה אברהם (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117004-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D) - 2.12 (בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר)) (52)
מעלה זרון (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116923-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%9F) - 2.82 (בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר)) (38)
מעלה דקלים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117083-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%93%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D) - 1.71 (בינוני ( מתאים לכל 4X4 עם הילוך כוח)) (28)
מעלה (הר) כיפה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117108-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%28%D7%94%D7%A8%29-%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94) - 2.34 (בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר)) (29)
מעלה המוחרקה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118231-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%A7%D7% 94-%2A%2A-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8-%2A%2A) - 2.67 (בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר)) (12)
מעלה משורה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117123-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94) - 2.67 (בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר)) (18)
מעלה (מדרגת) נקרות (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117018-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%28%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%AA%29-%D7%A0%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%AA) - 2.45 (בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר)) (44)
מעלה נח (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116732-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%97) - 1.62 (בינוני ( מתאים לכל 4X4 עם הילוך כוח)) (47)
מעלה רמון (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117100-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F) - 2.97 (בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר)) (29)
מעלה צניפים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117111-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D) - 1.64 (בינוני ( מתאים לכל 4X4 עם הילוך כוח)) (11)
מעלה סיירים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117062-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D) - 1.70 (בינוני ( מתאים לכל 4X4 עם הילוך כוח)) (23)
מדרגת ציר המצלעות (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117110-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7% AA) - 3.17 (קשה עד קשה מאד (מחייב רכב 4X4 משופר משמעותית)) (24)
מעלה מרזבה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118175-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%96%D7%91%D7%94) - 2.92 (בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר)) (12)
מעלה הלולאה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118206-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%94) - 2.00 (בינוני ( מתאים לכל 4X4 עם הילוך כוח)) (4)
מעלה עוזי (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117028-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%99) - 2.28 (בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר)) (29)
מעלה גיתה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118204-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%99%D7%AA%D7%94) - 3.50 (קשה עד קשה מאד (מחייב רכב 4X4 משופר משמעותית)) (2)
מעלה זיק (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117053-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%96%D7%99%D7%A7) - 4.00 (קשה עד קשה מאד (מחייב רכב 4X4 משופר משמעותית)) (29)
מעלה ורדית (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117082-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA) - 3.68 (קשה עד קשה מאד (מחייב רכב 4X4 משופר משמעותית)) (25)
מעלה עשוש (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116778-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A9) - 2.69 (בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר)) (51)
מעלה יבנאל (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118159-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%9C) - 1.62 (בינוני ( מתאים לכל 4X4 עם הילוך כוח)) (8)
מעלה שחרות (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117081-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA) - 1.94 (בינוני ( מתאים לכל 4X4 עם הילוך כוח)) (16)
מעלה אשמדאי (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118157-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%90%D7%99) - 2.29 (בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר)) (7)
מעלה שוכה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118155-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%9B%D7%94) - 2.40 (בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר)) (5)
מעלה יאיר (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116922-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8) - 2.85 (בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר)) (46)
מעלה גרופית (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117124-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA) - 3.67 (קשה עד קשה מאד (מחייב רכב 4X4 משופר משמעותית)) (12)
מעלה צין (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116973-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A6%D7%99%D7%9F) - 1.03 (קל (מתאים לג'יפונים)) (31)
מעלה כרכום (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117102-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9B%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%9D) - 1.67 (בינוני ( מתאים לכל 4X4 עם הילוך כוח)) (12)
מעלה קצרה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117061-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%94) - 1.86 (בינוני ( מתאים לכל 4X4 עם הילוך כוח)) (22)
מעלה בוקר (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117099-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8) - 4.00 (קשה עד קשה מאד (מחייב רכב 4X4 משופר משמעותית)) (14)
מדרגת פרס (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117096-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%97%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%A1) - 2.40 (בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר)) (10)
מעלה (האמבטיה) בחמרן (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116920-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%99%D7% 94-%28%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%29-%D7%91%D7%97%D7%9E%D7%A8%D7%9F) - 3.28 (קשה עד קשה מאד (מחייב רכב 4X4 משופר משמעותית)) (29)
מעלה חווה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117064-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%94-%28%D7%94-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%9D%29) - 2.64 (בינוני+ עד קשה (מאתגר לרכב 4X4 לא משופר)) (14)

Total Votes: 746

erezgur
18-08-20, 19:13
לפי דירוג גולשי גיפולוג, נכון ל-19/12/2020 08:25

המעלות הקשים ביותר הינם (עם הציון המשוקלל):
מעלה זיק (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117053-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%96%D7%99%D7%A7) 4 ( 29 )
מעלה בוקר (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117099-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8) 4 ( 14 )
מעלה ורדית (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117082-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA) 3.68 ( 25 )
מעלה גרופית (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117124-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA) 3.67 ( 12 )
מעלה גיתה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118204-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%99%D7%AA%D7%94) 3.5 ( 2 )
מעלה (האמבטיה) בחמרן (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116920-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%99%D7% 94-%28%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%29-%D7%91%D7%97%D7%9E%D7%A8%D7%9F) 3.28 ( 29 )
מדרגת ציר המצלעות (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117110-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7% AA) 3.17 ( 24 )
מעלה ערוגות הדרומי (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118883-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%21) 3 ( 6 )
מעלה רמון (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117100-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F) 2.97 ( 29 )


המעלות הקלים ביותר:
מעלה צין (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116973-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A6%D7%99%D7%9F) 1.03 ( 31 )
מעלה נח (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116732-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%97) 1.62 ( 47 )
מעלה יבנאל (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118159-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%9C) 1.62 ( 8 )
מעלה צניפים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117111-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D) 1.64 ( 11 )
מעלה כרכום (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117102-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9B%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%9D) 1.67 ( 12 )
מעלה סיירים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117062-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D) 1.7 ( 23 )
מעלה דקלים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117083-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%93%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D) 1.71 ( 28 )
מעלה קצרה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117061-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%94) 1.86 ( 22 )
מעלה שחרות (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117081-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA) 1.94 ( 16 )
מעלה הלולאה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118206-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%94) 2 ( 4 )המעלות עם מספר הדירוגים הנמוך ביותר (זה הזמן - אם טרם דרגתם - לחצו על שם המעלה דרגו ועזרו לנו):

מעלה גיתה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118204-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%99%D7%AA%D7%94) 3.5 ( 2 )
מעלה הלולאה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118206-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%94) 2 ( 4 )
מעלה שוכה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118155-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%9B%D7%94) 2.4 ( 5 )
מעלה ערוגות הדרומי (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118883-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%21) 3 ( 6 )
מעלה אשמדאי (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118157-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%90%D7%99) 2.29 ( 7 )
מעלה ערוגות הצפוני (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118884-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%21) 2.57 ( 7 )
מעלה יבנאל (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118159-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%9C) 1.62 ( 8 )
מדרגת פרס (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117096-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%97%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%A1) 2.4 ( 10 )
מעלה צניפים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117111-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D) 1.64 ( 11 )
מעלה כרכום (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117102-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9B%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%9D) 1.67 ( 12 )
מעלה המוחרקה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118231-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%A7%D7% 94-%2A%2A-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8-%2A%2A) 2.67 ( 12 )
מעלה מרזבה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118175-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%96%D7%91%D7%94) 2.92 ( 12 )
מעלה גרופית (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117124-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA) 3.67 ( 12 )
מעלה חווה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117064-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%94-%28%D7%94-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%9D%29) 2.64 ( 14 )
מעלה בוקר (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117099-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8) 4 ( 14 )

erezgur
15-09-20, 19:03
מי שרוצה לראות על מפה, הנה ניסיון על מפת ישראל-הייקינג:
https://israelhiking.osm.org.il/share/7wOAaM7BdQ

131963

הקובץ עם הנקודות, למי שרוצה לערוך אותו כדי להתאים לתוכנות אחרות :

erezgur
19-12-20, 11:07
המעלות עם מספר הדירוגים הנמוך ביותר (זה הזמן - אם טרם דרגתם - לחצו על שם המעלה דרגו ועזרו לנו):

מעלה גיתה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118204-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%99%D7%AA%D7%94) 3.5 ( 2 )
מעלה הלולאה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118206-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%94) 2 ( 4 )
מעלה שוכה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118155-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%9B%D7%94) 2.4 ( 5 )
מעלה ערוגות הדרומי (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118883-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%21) 3 ( 6 )
מעלה אשמדאי (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118157-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%90%D7%99) 2.29 ( 7 )
מעלה ערוגות הצפוני (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118884-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%21) 2.57 ( 7 )
מעלה יבנאל (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118159-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%9C) 1.62 ( 8 )
מדרגת פרס (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117096-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%97%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%A1) 2.4 ( 10 )
מעלה צניפים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117111-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D) 1.64 ( 11 )
מעלה כרכום (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117102-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9B%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%9D) 1.67 ( 12 )
מעלה המוחרקה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118231-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%A7%D7% 94-%2A%2A-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8-%2A%2A) 2.67 ( 12 )
מעלה מרזבה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118175-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%96%D7%91%D7%94) 2.92 ( 12 )
מעלה גרופית (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117124-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA) 3.67 ( 12 )
מעלה חווה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117064-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%94-%28%D7%94-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%9D%29) 2.64 ( 14 )
מעלה בוקר (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117099-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8) 4 ( 14 )

מקפיץ כדי להזכיר ולבקש - מי שמכיר, היה לאחרונה וטרם דרג - אלו המעלות עם מספר המדרגים הנמוך ביותר, לחיצה על שם המעלה תעביר אתכם לשרשור הדירוג המתאים.
אנחנו רוצים להגדיל את מספר המדרגים כדי שהדרוג המשוקלל של גולשי ג'יפולוג, המוצג כעת גם כנקודות עניין ב IHM (IsraelHiking) יהיה מבוסס ובשל יותר.

עוד פרטים על שיתוף הפעולה עם IHM -
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118189


http://www.jeepolog.com/forums/attachment.php?attachmentid=131965&d=1608368357

יש עדיין שרשורי דירוגי מעלות ללא תמונה אחת - מאד יעזור לנו לקבל מכם תמונות של מעלות אלו, התמונות משותפות ומוצגות גם ב IHM.

מי שרוצה להוריד את קובץ הנקודות (GPX) או להתרשם ONLINE -
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117169-%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96-%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%92?p=9 10594&viewfull=1#post910594