PDA

צפייה בגרסה מלאה : ריכוז תוצאות הדירוגerezgur
18-08-20, 20:08
הסבר על שיטת דרוג העבירות של מעלות 4X4 (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116739)

הציון משקלל את כל ההצבעות של הגולשים לאותו מעלה, כלומר אם הציון המשוקלל הוא 2.5 אזי דרגת הקושי היא באמצע בין "בינוני" לבין "בינוני+ עד קשה".

שמות המעלות כאן הם קישורים כך שאפשר יהיה להגיע ישירות לסקר הרלוונטי.

רשימת המעלות והדירוג המשוקלל (עם מספר המדרגים)

19/11/2020 13:55

מעלה משורה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117123-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94) - 2.62 (16)
מעלה הלולאה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118206-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%94) - 2.00 (3)
מעלה (מדרגת) נקרות (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117018-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%28%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%AA%29-%D7%A0%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%AA) - 2.44 (41)
מעלה עוזי (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117028-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%99) - 2.28 (29)
מעלה נח (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116732-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%97) - 1.61 (44)
מעלה (הר) כיפה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117108-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%28%D7%94%D7%A8%29-%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94) - 2.38 (24)
מעלה גיתה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118204-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%99%D7%AA%D7%94) - 3.50 (2)
מעלה אברהם (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117004-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D) - 2.04 (48)
מעלה דקלים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117083-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%93%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D) - 1.65 (23)
מעלה מרזבה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118175-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%96%D7%91%D7%94) - 2.91 (11)
מעלה זרון (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116923-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%9F) - 2.86 (35)
מדרגת ציר המצלעות (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117110-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7% AA) - 3.29 (21)
מעלה זיק (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117053-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%96%D7%99%D7%A7) - 4.00 (27)
מעלה רמון (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117100-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F) - 2.96 (24)
מעלה ורדית (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117082-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA) - 3.71 (24)
מעלה עשוש (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116778-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A9) - 2.70 (50)
מעלה יבנאל (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118159-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%9C) - 1.62 (8)
מעלה שחרות (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117081-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA) - 1.94 (16)
מעלה סיירים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117062-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D) - 1.68 (22)
מעלה אשמדאי (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118157-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%90%D7%99) - 2.29 (7)
מעלה שוכה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118155-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%9B%D7%94) - 2.40 (5)
מעלה יאיר (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116922-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8) - 2.84 (45)
מעלה גרופית (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117124-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA) - 3.67 (12)
מעלה צין (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116973-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A6%D7%99%D7%9F) - 1.03 (31)
מעלה כרכום (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117102-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9B%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%9D) - 1.73 (11)
מעלה קצרה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117061-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%94) - 1.86 (22)
מעלה בוקר (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117099-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8) - 4.00 (13)
מדרגת פרס (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117096-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%97%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%A1) - 2.40 (10)
מעלה (האמבטיה) בחמרן (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116920-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%99%D7% 94-%28%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%29-%D7%91%D7%97%D7%9E%D7%A8%D7%9F) - 3.28 (29)
מעלה חווה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117064-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%94-%28%D7%94-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%9D%29) - 2.64 (14)
מעלה צניפים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117111-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D) - 1.50 (10)
Total Votes: 677

erezgur
18-08-20, 20:13
לפי דירוג גולשי גיפולוג, נכון ל-20/11/2020 17:52


המעלות הקשים ביותר הינם (עם הציון המשוקלל):
מעלה זיק (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117053-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%96%D7%99%D7%A7) 4 ( 27 )
מעלה בוקר (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117099-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8) 4 ( 13 )
מעלה ורדית (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117082-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA) 3.71 ( 24 )
מעלה גרופית (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117124-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA) 3.67 ( 12 )
מעלה גיתה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118204-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%99%D7%AA%D7%94) 3.5 ( 2 )
מדרגת ציר המצלעות (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117110-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7% AA) 3.29 ( 21 )
מעלה (האמבטיה) בחמרן (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116920-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%99%D7% 94-%28%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%29-%D7%91%D7%97%D7%9E%D7%A8%D7%9F) 3.28 ( 29 )המעלות הקלים ביותר:
מעלה צין (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116973-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A6%D7%99%D7%9F) 1.03 ( 31 )
מעלה צניפים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117111-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D) 1.5 ( 10 )
מעלה נח (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116732-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%97) 1.61 ( 44 )
מעלה יבנאל (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118159-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%9C) 1.62 ( 8 )
מעלה דקלים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117083-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%93%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D) 1.65 ( 23 )
מעלה סיירים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117062-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D) 1.68 ( 22 )
מעלה כרכום (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117102-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9B%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%9D) 1.73 ( 11 )
מעלה קצרה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117061-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%94) 1.86 ( 22 )
מעלה שחרות (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117081-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA) 1.94 ( 16 )
מעלה הלולאה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118206-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%94) 2 ( 3 )

המעלות עם מספר הדירוגים הנמוך ביותר (זה הזמן - אם טרם דרגתם - לחצו על שם המעלה דרגו ועזרו לנו):

מעלה המוחרקה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118231-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%A7%D7% 94-%2A%2A-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8-%2A%2A) 0 ( 0 )
מעלה גיתה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118204-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%99%D7%AA%D7%94) 3.5 ( 2 )
מעלה הלולאה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118206-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%94) 2 ( 3 )
מעלה שוכה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118155-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%9B%D7%94) 2.4 ( 5 )
מעלה אשמדאי (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118157-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%90%D7%99) 2.29 ( 7 )
מעלה יבנאל (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118159-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%9C) 1.62 ( 8 )
מעלה צניפים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117111-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D) 1.5 ( 10 )
מדרגת פרס (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117096-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%97%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%A1) 2.4 ( 10 )
מעלה כרכום (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117102-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9B%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%9D) 1.73 ( 11 )
מעלה מרזבה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/118175-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%96%D7%91%D7%94) 2.91 ( 11 )
מעלה גרופית (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117124-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA) 3.67 ( 12 )
מעלה בוקר (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117099-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8) 4 ( 13 )
מעלה חווה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117064-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%94-%28%D7%94-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%9D%29) 2.64 ( 14 )

erezgur
15-09-20, 20:03
מי שרוצה לראות על מפה, הנה ניסיון על מפת ישראל-הייקינג:
https://israelhiking.osm.org.il/share/7wOAaM7BdQ


130833

הקובץ עם הנקודות, למי שרוצה לערוך אותו כדי להתאים לתוכנות אחרות :