PDA

צפייה בגרסה מלאה : ריכוז תוצאות הדירוגerezgur
18-08-20, 19:08
הסבר על שיטת דרוג העבירות של מעלות 4X4 (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116739)

הציון משקלל את כל ההצבעות של הגולשים לאותו מעלה, כלומר אם הציון המשוקלל הוא 2.5 אזי דרגת הקושי היא באמצע בין "בינוני" לבין "בינוני+ עד קשה".

שמות המעלות כאן הם קישורים כך שאפשר יהיה להגיע ישירות לסקר הרלוונטי.

רשימת המעלות והדירוג המשוקלל (עם מספר המדרגים)


15/09/2020 18:43

מדרגת ציר המצלעות (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117110-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7% AA) - 3.35 (17)
מעלה גרופית (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117124-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA) - 3.70 (10)
מעלה (הר) כיפה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117108-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%28%D7%94%D7%A8%29-%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94) - 2.47 (17)
מעלה סיירים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117062-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D) - 1.67 (21)
מעלה משורה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117123-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94) - 2.73 (11)
מעלה יאיר (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116922-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8) - 2.92 (39)
מעלה רמון (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117100-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F) - 2.95 (21)
מעלה צין (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116973-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A6%D7%99%D7%9F) - 1.03 (30)
מעלה זיק (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117053-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%96%D7%99%D7%A7) - 4.00 (24)
מעלה עשוש (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116778-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A9) - 2.68 (41)
מעלה נח (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116732-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%97) - 1.63 (41)
מעלה קצרה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117061-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%94) - 1.86 (21)
מעלה שחרות (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117081-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA) - 1.93 (15)
מדרגת פרס (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117096-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%97%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%A1) - 2.40 (10)
מעלה בוקר (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117099-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8) - 4.00 (11)
מעלה כרכום (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117102-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9B%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%9D) - 1.75 (8)
מעלה (האמבטיה) בחמרן (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116920-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%99%D7% 94-%28%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%29-%D7%91%D7%97%D7%9E%D7%A8%D7%9F) - 3.28 (29)
מעלה (מדרגת) נקרות (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117018-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%28%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%AA%29-%D7%A0%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%AA) - 2.47 (38)
מעלה אברהם (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117004-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D) - 2.05 (44)
מעלה זרון (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116923-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%9F) - 2.84 (31)
מעלה עוזי (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117028-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%99) - 2.25 (28)
מעלה ורדית (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117082-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA) - 3.74 (23)
מעלה חווה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117064-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%94-%28%D7%94-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%9D%29) - 2.64 (14)
מעלה דקלים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117083-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%93%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D) - 1.71 (21)
מעלה צניפים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117111-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D) - 1.50 (10)

Total Votes: 575

erezgur
18-08-20, 19:13
לפי דירוג גולשי גיפולוג, נכון ל- 15/09/2020 18:43


המעלות הקשים ביותר הינם (עם הציון המשוקלל):
מעלה זיק (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117053-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%96%D7%99%D7%A7) 4 ( 24 )
מעלה בוקר (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117099-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8) 4 ( 11 )
מעלה ורדית (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117082-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA) 3.74 ( 23 )
מעלה גרופית (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117124-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA) 3.7 ( 10 )
מדרגת ציר המצלעות (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117110-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7% AA) 3.35 ( 17 )
מעלה (האמבטיה) בחמרן (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116920-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%99%D7% 94-%28%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%29-%D7%91%D7%97%D7%9E%D7%A8%D7%9F) 3.28 ( 29 )
המעלות הקלים ביותר:

מעלה צין (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116973-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A6%D7%99%D7%9F) 1.03 ( 30 )
מעלה צניפים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117111-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D) 1.5 ( 10 )
מעלה נח (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116732-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%97) 1.63 ( 41 )
מעלה סיירים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117062-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D) 1.67 ( 21 )
מעלה דקלים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117083-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%93%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D) 1.71 ( 21 )
מעלה כרכום (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117102-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9B%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%9D) 1.75 ( 8 )
מעלה קצרה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117061-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%94) 1.86 ( 21 )
מעלה שחרות (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117081-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA) 1.93 ( 15 )


המעלות עם מספר הדירוגים הנמוך ביותר (זה הזמן - אם טרם דרגתם - לחצו על שם המעלה ועזרו לנו):

מעלה כרכום (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117102-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9B%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%9D) 1.75 ( 8 )
מעלה צניפים (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117111-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D) 1.5 ( 10 )
מדרגת פרס (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117096-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%97%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%A1) 2.4 ( 10 )
מעלה גרופית (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117124-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA) 3.7 ( 10 )
מעלה משורה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117123-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%94) 2.73 ( 11 )
מעלה בוקר (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117099-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8) 4 ( 11 )
מעלה חווה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117064-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%94-%28%D7%94-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%9D%29) 2.64 ( 14 )
מעלה שחרות (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117081-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA) 1.93 ( 15 )
מעלה (הר) כיפה (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117108-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%28%D7%94%D7%A8%29-%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94) 2.47 ( 17 )
מדרגת ציר המצלעות (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/117110-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7% AA) 3.35 ( 17 )

erezgur
15-09-20, 19:03
מי שרוצה לראות על מפה, הנה ניסיון על מפת ישראל-הייקינג:
https://israelhiking.osm.org.il/share/7wOAaM7BdQ


130833

הקובץ עם הנקודות, למי שרוצה לערוך אותו כדי להתאים לתוכנות אחרות :

130832