PDA

צפייה בגרסה מלאה : סמכויות וועדת תמרורeran4x4
14-08-07, 21:42
אשמח לקבל קישור לסמכויות של וועדת תמרור

תודה
ערן

shmil
14-08-07, 22:46
לא ועדה, אלא "רשות תימרור".


"רשות תימרור מרכזית" - המפקח על התעבורה שמונה לכל שטח המדינה או אדם שהמפקח אצל לו בהודעה ברשומות מסמכויותיו כרשות תימרור מרכזית, לכל שטח המדינה או לחלק ממנה;
"רשות תימרור מקומית" - מי שהמפקח על התעבורה שמונה לכל שטח המדינה מינה אותו, בהודעה ברשומות, להיות רשות תימרור מקומית לגבי התחום או המקומות שקבעה;


בקצרה - ראש הראשות המקומית הוא בעקרון ראש ראשות התימרור בתחומו. או מספר פונקציות ספציפיות במע"צ, לגבי כבישי מע"צ, ועוד כמה לגבי מקרים מיוחדים.


מתוך תקנות ה תעבורה:


16. סמכויות המפקח הארצי על התעבורה (תיקון: תשמ"ט)
המפקח הארצי על התעבורה רשאי -
(1) לקבוע בהודעה ברשומות את דוגמאות התמרורים, סוגיהם, מידותיהם, צבעיהם, צורותיהם, משמעויותיהם, אופן הצבתם וסימונם; (2) לקבוע הסדרי תנועה או לפטור מהם באופן כללי או למקרה מסוים.

סימן ב': רשות תימרור מרכזית
17. סמכות רשות תמרור מרכזית (תיקון: תשמ"ט)
(א) רשות תמרור מרכזית רשאית להורות לרשות תמרור מקומית על קביעת הסדר תנועה, שינויו, ביטולו ודרך אחזקתו.
(ב) ניתנה הוראה כאמור בתקנת משנה (א) ורשות התמרור המקומית לא פעלה על פיה, רשאית רשות התמרור המרכזית לקבוע את הסדר התנועה ויראו אותו כאילו הוצב, סומן, הופעל או סולק בידי רשות התמרור המקומית.

סימן ג': רשות תימרור מקומית
18. סמכות רשות תמרור מקומית (תיקון: תשמ"ט, תשנ"א, תשנ"ה, תשס"א, תשס"ג) (א) זולת אם הורתה רשות התמרור המרכזית אחרת, רשאית רשות תמרור מקומית, לאחר התייעצות עם קצין משטרה או קצין משטרה צבאית פיקודי (לגבי הדרכים שבשטח צבאי שבמרחב הפיקוד), להציב, לסמן או לסלק בכל דרך שבתחומה -
(1) תמרורי אזהרה, למעט תמרור א-43 שמשמעותו הוראה;
(1א) תמרורי הוריה ב-30, ב-31, שיהיו בתוקף רק בשעות הלילה;
(2) תמרורי מודיעין, למעט תמרורים ג-2 ו-ג-7;
(3) סימנים על פני הדרך, למעט סימנים ד-4, ד-6, ד-11, ד-15, ד-17, ד-18 ו-21; (4) סימני עזר בדרך.
(ב) בתחום שנקבע לה בידי רשות התמרור המרכזית בהודעה בכתב, רשאית רשות תמרור מקומית, לאחר התייעצות עם קצין משטרה או קצין משטרה צבאית פיקודי (לגבי הדרכים שבשטח צבאי שבמרחב הפיקוד), לקבוע הסדר תנועה, למעט קביעת תמרורים ב-35, ב-56 עד ב-59, ד-3, ד-17, ד-18 ו-ד-21.
(ג) רשות תמרור מקומית רשאית, בהסכמת רשות תמרור מרכזית ובהתייעצות עם קצין משטרה, לקבוע כל הסדר תנועה שלגביו לא ניתנו הוראות על פי תקנות משנה (א) ו-(ב).
(ד) רשות תמרור מקומית תהיה אחראית להצבתו, התקנתו, הפעלתו, סימונו, רישומו ואחזקתו של כל הסדר תנועה שבתחומה.

147. איסור השימוש בתמרורים והצבתם (תיקון: תש"ל)
(א) אין להשתמש למטרות תימרור אלא בתמרורים שנקבעו לפי תקנה 16.
(ב) לא יציב אדם ולא יסמן על פני דרך או בקרבתה תמרור או כל סימן, אות או ציון הדומים לתמרור, אלא בהתאם להוראות תקנות אלה.
148. איסור פגיעה בתמרור (תיקון: תש"ל)
לא יפגע אדם בתמרור או באבזריו שהוצב או סומן כדין, לא יסלקו, לא ישחיתו, לא יזיזו, לא ישנהו ולא יטשטשהו.

eran4x4
14-08-07, 22:55
תודה

גיא
16-08-07, 18:18
ומעבר לזה, יש לכל אדם זכות לבקש לראות את הניירת שמאשרת את הצבתו של תמרור זה או אחר (והכוונה היא פה במקרים שבהם התמרור לא הוצב כחוק ולכן הדו"ח שקיבל אדם בגללו, לא חוקי)

חזרזיר
27-07-08, 18:09
הי,
איפה לבקש לראות את הניירת שמאשרת את הצבתו של תמרור זה או אחר?
תודה

גיא
27-07-08, 18:30
במשרדי הראשות המוניציפלית שבשיטחה מוצב התמרור.