PDA

צפייה בגרסה מלאה : שאלה בנוגע לייבוא רכב של עולה חדשגיא
20-12-15, 19:35
הי

אני מקווה שזה נכנס תחת ההגדרה של אוף טופיק ...

האם מישהו מכיר איזה אתר שמסביר בצורה ברורה מה צריך לעשות ואיך ?
תודה

אמיר ב.א
21-12-15, 12:17
הנה :


ז.רכב מנועי

רכב מנועי כולל: אופנוע, מכונית נוסעים – רכב המיועד להסעת נוסעים מסוג M1 או M2, כמשמעותם בתקנה 271א'
לתקנות התעבורה, אשר משקלו לא יעלה על 3,500 ק"ג.

לעניין רכב מנועי ,האמור במדריך זה מתייחס לעולה, קטין חוזר, אזרח עולה ולתושב-קבע .
לגבי תושב חוץ (במעמד א/2, א/3 ו- ב/1) - זכויותיו לרכב הן כזכויות של תייר (ראה מדריך-מכס לתייר (https://taxes.gov.il/customs/PersonalImport/Pages/CustomsGuideTayar.aspx)).

מסים על רכב

עולה המייבא רכב לישראל על שמו או רוכש אותו בארץ ממחסן-רשוי של יבואני הרכב, פטור מתשלום מס-קניה, אך חייב
בתשלום מכס בשיעור 50% + מע"מ (75% מסים במרוכז), בתנאים הבאים:

1. הרכב הוא מתוצר ודגם, שאושרו ליבוא ע"י משרד התחבורה. (לבירורים - יש לפנות למח' התקינה במשרד
התחבורה). לקבלת אישור ליבוא הרכב הספציפי יש לפנות למשרד התחבורה באמצעות אתר האינטרנט – www.mot.gov.il (http://www.mot.gov.il/)
2. הרכב יובא לישראל לא יאוחר מתום 3 שנים מיום כניסתו של הזכאי לישראל.
3. העולה היה בעל רישיון נהיגה תקף מארץ המגורים האחרונה ערב כניסתו לישראל.
4. העולה הינו בעל רישיון נהיגה בר תוקף בישראל.


מיסוי ירוק
לעולה שירכוש/ייבא רכב שמועד ייצורו החל מ-1.1.07 ואילך, יופחתו מסכום המס שנקבע לגבי הרכב סכומים בש"ח כמפורט בטבלה שלהלן בהתאם לדרגת זיהום האוויר של הרכב, כפי שנקבע ע"י משרד התחבורה: -<tbody>
דרגת זיהום האויר
ציון ירוק
סכום ההפחתה בש"ח


1
0-50
9,743


2
51-130
9,743


3
131-150
8,931


4
151-170
7,795


5
171-175
6,821


6
176-180
6,008


7
181-185
5,359


8
186-190
4,709


9
191-195
4,222


10
196-200
3,573


11
201-205
3,248


12
206-210
2,599


13
211-220
2,111


14
221-250
1,299


15
251-400
0

</tbody>
זכויות בני זוג :
בני-זוג, אף אם שניהם זכאים , יוכלו לשחרר רכב אחד בלבד, בתשלום מסים מופחתים, ואין לאף אחד מלבדם הזכות לנהוג בו.
העברת בעלות על רכב מעולה לאדם שאינו זכאי לפטור ממסים, לפני תום תקופת ההגבלה של 4 שנים, תתאפשר לאחר תשלום יתרת המסים החלים, וזאת רק לאחר שחלפה שנה מיום שחרור הרכב לראשונה מפיקוח המכס.
אם ההעברה נעשית לעולה אחר, הזכאי לפטור ממסים על רכב, תירשם לעולה הרוכש את הרכב תקופת הגבלה של 4
שנים מיום ההעברה.
עולה ששחרר אופנוע בזכויות, יכול לשחרר רכב בתשלום מסים מופחתים, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
1) תקופת הזכאות טרם הסתיימה.
2) העולה שילם את יתרת המסים בעבור האופנוע.
3) חלפה שנה אחת לפחות מיום שהאופנוע שוחרר מפיקוח המכס.מתוך:

https://taxes.gov.il/customs/PersonalImport/Pages/CustomsPersonlImportOleh.aspx


<tbody>
אילו מסמכים דרושים לקבלת פטור?


http://www.gov.il/FirstGov/Images/he/common/spacer.gif


אם אתם זכאים להקלות במכס (http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/Situations/SPopulationsGuides/SDrivingCar/SDCCarImport/SDCICustomsImmigrant/), בעת שחרור הרכב יש להצטייד בנוסף על מסמכי השחרור שיפורטו בהמשך גם במסמכים הבאים:

1. דרכון שבו מוטבעת חותמת מעמד הנכנס שקבע משרד הפנים, או אשרת עולה מטעם נציגות ישראל בחוץ לארץ
2. דרכון נוכחי ודרכונים קודמים (מיום העלייה לישראל)
3. דרכון בן הזוג
4. לעולה קטין חוזר - גם דרכוני הורים ותצהיר ההורים
5. תעודת עולה, או תעודת טיפול
6. אישור מצה"ל על התייצבות לשירות סדיר-חובה (תחילה וסיום), או אישור על פטור משירות סדיר-חובה
7. חוזה רכישת דירה או חוזה שכירות לתקופה של שנה לפחות, להוכחת ניהול משק בית עצמאי.
8. פקודת מסירה – מסמך שמוסר נציג חברת ההובלה לזכאי שבידיו שטר מטען על שמו.
9. טופס הכולל את פירוט הטובין (טופס מכס 130 (http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/meches130.pdf))
10. רישיון נהיגה מארץ המגורים האחרונה לפני כניסת העולה לישראל, כלומר הארץ שבה שהה העולה ערב עלייתו ולמשך תקופה של לפחות שנה (רישיון נהיגה זר שהוצא בחו"ל לאחר כניסת העולה לישראל, לא יהיה קביל לצורכי הפטור)


http://www.gov.il/FirstGov/Images/he/common/spacer.gif


http://www.gov.il/FirstGov/Images/infoPages/bulit_blue_up.gif לראש העמוד (http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/Situations/SPopulationsGuides/SDrivingCar/SDCCarImport/SDCICustomsImmigrant/#)
http://www.gov.il/FirstGov/Images/he/common/spacer.gif
מסמכים נדרשים לשחרור הרכב


http://www.gov.il/FirstGov/Images/he/common/spacer.gif


אלה הם המסמכים שעליכם להציג לצורך שחרור הרכב או האופנוע:

1. תעודה מזהה
2. רישיון נהיגה ישראלי בתוקף התואם לסוג הרכב המיובא
3. הצהרה (טופס 21 (http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/meches21.pdf)) שניתן לקבל בכל בית מכס
4. חשבונית רכישה מקורית או חשבון מכר הכוללים את פרטי הרכב לרבות תוצר ודגם, שנת ייצור, מספר מנוע, מספר שילדה, נפח מנוע ופירוט של כל התוספות המותקנות ברכב
5. חשבון הובלה וביטוח
6. רישיון רכב מחו"ל
7. רישיון יבוא או אישור מטעם משרד התחבורה
8. חשבון מטענים
9. פקודת מסירה של סוכן האונייה או התעופה
10. לרכבים המיובאים מארצות הברית - דו"ח CARFAX (https://secure.carfax.com/creditCard.cfx)
11. כל מסמך אחר שיידרש על ידי המעריך המטפל

נוסף על אלה יש להציג תעודות נוספות כאשר הרכב או האופנוע מיוצר ומיובא במישרין ממדינות אשר יש להן הסכם סחר עם מדינת ישראל (http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/Situations/SPopulationsGuides/SDrivingCar/SDCCarImport/SDCICountry/).

מתוך:

http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/Situations/SPopulationsGuides/SDrivingCar/SDCCarImport/SDCICustomsImmigrant/

</tbody>