PDA

צפייה בגרסה מלאה : שינוי תבחין ברישיון אקדחTsafrir
31-12-15, 14:59
שלום לכולם,

הגיע זמן חידוש רישיון הנשק.
ברישיון החדש שהגיע אלי השתנה התבחין שהיה רשום עד כה:
מתבחין "משמר" הופיע עכשיו תבחין "מתוקף הוראת מעבר".

מדובר בברטה 84, 9 מ"מ קצר (380, 9X17) שברשותי מאז 1984 לאחר שרות קבע בחה"א.

למישהו יש מושג במה דברים אמורים?

Mor Gurevich
31-12-15, 16:41
לדעתי זאת השאלה הכי שכיחה היום בקהיליית נושאי הנשק.

העילה (ולא תבחין כפי שציינת) שנכתבה אצלך נוצרה מסיבות שונות ומשונות, ומקורה בביטול תבחין "משמר" לפני קצת יותר משנה.
כרגע, סביר להניח שתצליח לחדש את רשיונך כרגיל. שתי המלצות לי אלייך:
1. במידה ומתאפשר לך - עדיף שתנסה לעמוד בתבחין אחר ויציב יותר.
2. תרשם לעמותה לקידום תרבות הנשק בישראל. אם יש מישהו שמנסה לדאוג לבעלי תבחין משמר לשעבר - זה הם. http://www.legalweapon.org.il/index.asp
יש מומחים גדולים פה בפורום שיכולים לפרוט לך את הסיבות הפוליטיות לביטול תבחין משמר. לא אכנס לזה.

מתוך מסמך שפרסם השר לבטחון פנים, גלעד ארדן:


8. תחילה והוראות מעבר:
א. הוראות אלה יחולו ביום חתימתן.
ב. מי שבמועד האמור היה בעל רישיון כדין ולפי הוראות אלה אינו זכאי לרישיון, ימשיך רישיונו להיותבתוקף עד למועד פקיעתו של הרישיון, או למשך שישה חודשים, לפי המוקדם.
ג. על אף האמור בהוראות אלה, מי שבמועד תחילתן החזיק ברישיון כדין אקדח, רובה אויר או אקדח אויר,במשך 10 שנים או יותר ברצף; או רובה ציד (כדוריות), רובה זעיר או רובה צבאי, במשך 15 שנים או יותרברצף – יהיה רשאי ראש האגף להאריך לאותו אדם את תוקף הרישיון לתקופת רישיון נוספת בכל פעם,אף אם אינו עומד בתבחין.
ד. ראש האגף לא יאריך את תוקף הרישיון כאמור בסעיף קטן ג, אם התקיים אחד מאלה:
1. בעל הרישיון הורשע בעבירה שיש בה, לדעת ראש האגף, כדי לשלול הארכה כאמור;
2. המחזיק ברישיון לא נשמע להוראות הרשות המוסמכת, לרבות איחור בחידוש רישיון, הימנעותמהפקדת כלי היריה במועד שנדרש לכך, או הפרתם של תנאים, הגבלות או הוראות נוספותהנוגעות לרישיון;
3. לדעת ראש האגף ישנם טעמים אחרים לכך שאין להאריך את תוקף הרישיון כאמור.
ה. החלפתו של כלי יריה המוחזק לפי הוראות מעבר אלה תאושר, בתנאי שכלי היריה שאותו מבוקשלהחליף יימסר תוך שישים יום, באחת מאלה:
1. לצורך השבתתו השבתת קבע, לפי נהלי הרשות המוסמכת;
2. לסוחר כלי יריה מורשה או למשטרת ישראל.כלי יריה שנמסר לסוחר כלי יריה מורשה או למשטרת ישראל כאמור לעיל, לא יינתן לגביו כל רישיון,רישיון מיוחד או הרשאה לפי החוק.ו. נגנב או אבד כלי היריה המוחזק לפי הוראות מעבר אלה, לא תאושר החזקת כלי יריה אחר תחתיו, אלאלאחר בקשת רישיון חדש, בכפוף לעמידה בתבחין תקף ובאישור משטרת ישראל. באישור כאמור תובאבחשבון עמידתו של המבקש בתנאים האמורים בסעיף 15(א)(2) לחוק.


בברכה,
מור