Close
  • ביצה

    (Photographs: )

      ...כינוי סלנג לדיפרנציאל, או לבית הדיפרנציאל. המקור ברור.

    שימושים נפוצים הם לסיווג סרנים - סרן עם ביצה ימנית, סרן עם ביצה שמאלית, וברוב הסרנים האחוריים הביצה בכלל ממורכזת. 

    Untitled Document