Close
  • אופסט

    (Photographs: )

    אופסט (OFFSET):

    ההיסט של מישור חיבור החישוק לטבור הרכב (איפה שהחורים) ממרכז החישוק. אופסט חיובי משמעו שההיסט הוא לכיוון מרכז הסרן, לכן הגלגל יתכנס לפנים הרכב; אופסט שלילי (הרצוי, ברוב המקרים של רכבי השטח) משמעו שהגלגל בולט כלפי חוץ הרכב, כלפי הכביש.


    Untitled Document