Close
  • בולג'וינט

    (Photographs: )

    מאנגלית, Ball Joint, אלו הם מיסבים כדוריים (סוג של "תפוחים") שמחברים את שתי קצוות הנאקל (זרוע ההיגוי) או הנאבה לסרן (או לזרועות מתלה נפרד). הבולג'וינטים מגדירים קו גיאומטרי המכונה ציר הקינג-פין והוא הציר שבו מתבצעת פעולת ההיגוי.

    בתמונה מסומנים בעיגולים שני הבולג'וינטים בסרן אופייני מסוג דנה 30 קדמי של ג'יפ סופה:

    Untitled Document