Close
  • בל האוזינג

    (Photographs: )

    מאנגלית, Bell Housing
    הפעמון המחבר בין הגיר והמנוע ומכיל בתוכו את המצמד וגלגל התנופה ברכב בעל ממסרת ידנית, או את ממיר המומנט ברכב בעל ממסרת אוטומטית.

    Untitled Document